חקיקה ועוד

פרק זה יציג את הנעשה בתחומי החקיקה בנוגע לקמיני העץ. באופן כללי, מדרג החקיקה מתחיל ברמתו הגבוהה ביותר בחוקים, מתחתם יש תקנות ומתחת לתקנות קיימים התקנים.

בישראל יש חוקים ויש תקנים, אבל המשרד להגנת הסביבה לא התקין תקנות ובכך נעוצה הבעיה.

עצה שקיבלתי מאיש המשרד להגנת הסביבה – כאשר אתם מריחים עשן עצים נשרפים מקמיני העץ, תתלוננו לרשויות על מפגע ריח. זיהום צריך להוכיח במדידה, ריח תמיד ניתן להריח, בייחוד משום שנוהל המשרד להגנת הסביבה קובע כי רמת הריח באזור מגורים צריכה להיות "0" (אפס)

חוק העונשין

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm

זיהום אויר [א/199]

222. המזהם לרצונו את האוויר ועושה אותו בכך מזיק, בדרך כלל, לבריאותם של בני אדם הגרים או מנהלים עסקים בסביבה, או של העוברים בדרך ציבורית, דינו – מאסר שלוש שנים.

מלאכות פוגעות  [א/200]

223. המקים לצרכו רעש גדול או מפיץ לצרכו ריחות פוגעים או מזיקים, במקום ובנסיבות המטרידים בני אדם מן השימוש בזכות הרבים, דינו – מאסר שנה אחת.

חוק למניעת מפגעים

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/251_001.htm#Seif3

מניעת ריח

3.    לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.

פקודת בריאות העם

הוראות בדבר מפגעים

53.   לצורך חלק זה של פקודה זאת רואים את הדברים דלקמן כמפגעים: …

(יא)  כל אח או תנור וכל ארובה או מחפורת או משפך שאינם מכלים במידה האפשרית את העשן או את האדים הנוצרים ע"י האיכול, או המוציאים עשן בכמות שיש בה כדי להזיק לבריאות או לסכן את הבריאות; ולצורך פקודה זו, עשן כולל אדים, גאזים, פיח, אפר, אבק וכל חומר או חלקיקים הפורחים באויר;

חוק אוויר נקי

 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_978.htm#med1

איסור זיהום אוויר חזק או בלתי סביר

3(א)  לא יגרום אדם לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר.

    (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), יראו זיהום אוויר כחזק או כבלתי סביר, בין השאר, כל אחד מאלה:

(1)   חריגה מערכי סביבה שנקבעו לפי סעיף 6(א)(2);

(2)   פליטת מזהם לאוויר בניגוד להוראות חוק זה.

הוראות לעניין איסור זיהום האוויר

4(א)  בכפוף להוראות חוק זה, השר יקבע הוראות לשם מניעת הפרתו של סעיף 3 ובכלל זה הוראות בעניינים אלה:

(1)   הוראות הקובעות מהו זיהום אוויר חזק או בלתי סביר;

(2)   צעדים ואמצעים שיש לנקוט למניעת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.

   (ב)  אין באי-קביעתן של הוראות לפי סעיף קטן (א) כדי להתיר גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר האסור לפי כל דין.